Kodukord – Orissaare Gümnaasium, Overnight Shipping Generic Viagra.


Viagra ( Sildenafil )Uudised ja teated

Kehtestatud: Dir.kk. nr. 1.1-3/21 03.10.2016

1. K O O L I P Ä E V A K O R R A L D U S.

1.1. Koolimaja uksed avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 17.00

1.2. Õppetöö koolis algab kell 8.45. Selleks antakse kaks helisignaali või koolikella vastavalt kell. 8.40 ja 8.45.

1.3. Tunni lõppu kuulutatakse helisignaali või kellahelinaga, tunni lõpetab aineõpetaja.

1.4. Tunni pikkus on 45 minutit. Erandolukorras võib selle pikkust lühendada direktori korraldusel. Tunnid toimuvad järgmise ajaplaani kohaselt:

1. tund 8.45 – 9.30

2. tund 9.40 -10.25

3. tund 10.35 -11.20

söögivahetund NOOREMATELE ÕPILASTELE 11.20 – 11.40 (20 min.)

4. tund 11.40 – 12.25

söögivahetund vanematele õpilastele12.25 – 12.45 (20min.)

5. tund 12.45 – 13.30

6. tund 13.40 – 14.25

7. tund 14.30 – 15.15

8. tund 15.20 – 16.05

1.5. Pikapäevarühma ja huviringide töö toimub pärast õppetöö lõppemist kinnitatud plaani kohaselt. 1.6. Klassivälised üritused toimuvad pärast õppetöö lõppemist ning lõppevad hiljemalt 22.30 või hilisemal ajal, kui selleks on direktori luba.

2. P Õ H I N Õ U D E D Õ P I L A S T E L E

2.2. Õpilase riietus vastab koolis kehtestatud koolivormi statuudile.

2.2.1 Õpilane kannab koolis pidulikku riietust aktustel ja muudel üritustel ning pidupäevadel.

2.2.2. Koolis on kasutusel vahetusjalatseid, mis ei määri põrandaid.

2.4. Tunni alustamisel tõusevad õpilased püsti, samuti tervitatakse klassi sisenevaid täiskasvanuid püstitõusmisega.

2.5. Põhikooliõpilastel on nõue kasutada õpilaspäevikut, Orissaare Gümnaasiumi õpilaspäevik on kohustuslik 1.-6. klassi õpilastele.

2.6. Vanem teavitab õpilase õppetööst puudumise ja selle põhjuse hiljemalt esimesel puudumise päeval kooli sekretärile või klassijuhatajale.

2.7. Kui vanem ei ole koolikohustusliku õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.

2.8. Andmed koolikohustusliku õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

2.9. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Mõjuvad põhjused on

2.9.1. järgmised: õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

2.9.2. läbimatu koolitee, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused;

2.9.3. olulised perekondlikud põhjused;

2.9.4. kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes, millest osa võtvate õpilaste nimekiri on edastatud juhtkonnale 1 nädal enne ürituse toimumist

2.9.5. kooli, valla, riigi esindamine erinevate kollektiivide koosseisus taotluse alusel, millest

osa võtvate õpilaste nimekiri on edastatud juhtkonnale 2 nädalat enne ürituse toimumist

2.10. Kool teeb kokkuvõtte puudumisest 1-2 korda õppeveerandi jooksul ja teavitab tulemustest vanemaid.

2.11. Tunnis võib isiklikke IKT vahendeid kasutada ainult õpetaja korraldusel, muul ajal on telefonid ja muud elektroonilised seadmed hääletul režiimil õpilase koolikotis.

2.12. Autobussi kasutaja käitub bussis õpilaslikult.

2.13. Kooli või kaasõpilaste vara rikkumisest või varastamisest tuleneva materiaalse kahju hüvitab süüdlane või tema vanemad.

2.14. Õpilane tagastab õppeaasta lõpus raamatukokku talle väljastatud õpikud ja muud tagastamisele kuuluvad trükised ning audio- ja videomaterjalid korrektsetena.

2.15. Õpilased järgivad kõikjal üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning avaliku korra eeskirju.

2.16. Koolis austavad õpilased kõigi õigust omandada haridust turvaliselt, ilma vaimse või füüsilise vägivallata.

2.17. Kui õpilane lahkub koolist ajal, mil ta peab viibima õppetundides, ringitundides või pikapäevarühmas, teavitab lapsevanem või hooldaja sellest eelnevalt klassijuhatajat, ringijuhti või pikapäevarühma õpetajat.

2.18. Õpilastel on keelatud alkoholi, narkootiliste- ja psühhotroopsete ainete tarvitamine ja

e-sigarettide ning tubakatoodete tarvitamine.

3. ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSET VÕI FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMISE, NEILE REAGEERIMISE, JUHTUMITEST TEAVITAMISE, NENDE JUHTUMITE LAHENDAMISE KORD NING ABINÕUD ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSE JA FÜÜSILISE VÄGIVALLA ENNETAMISEKS

3.1. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise aluseks on kooli kodukorra täitmine.

3.2. Koolitöötajad on kohustatud reageerima õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ilmnemisel vastavalt oma ametijuhendile, kooli kodukorrale ja kriisiplaanis sätestatule.

3.3. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast olukorrast teavitamine: 3.3.1 õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest või juhtumitest peab õpilane teavitama koolitöötajat. Koolitöötajal on kohustus anda teave edasi kooli juhtkonnale;

3.3.2. tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul tuleb viivitamatult juhtunust teatada koolitöötajale ning vajadusel helistada hädaabi numbril 112;

3.3.3. tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul tuleb täita elementaarseid ohutusereegleid. Kui osutub vajalikuks, tuleb väljuda organiseeritult koos koolitöötajaga koolimajast lähima väljapääsu kaudu vastavalt evakueerimise korrale.

3.4. Igas olukorras tuleb säilitada rahu ja vältida paanika tekkimist.

3.5. Koolis töötavad tugispetsialistid, kelle poole õpilane saab probleemide korral pöörduda.

3.6. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi-, narkojoobes või suitsetavad isikud või kodanikud, kes võivad ohustada õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb kohe pöörduda politsei poole seaduses ettenähtud meetmete rakendamiseks.

3.7. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia operatsioone narkootiliste ainetega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks.

4. ÕPILASTE HINDAMINE

4.1. Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut. anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta, innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima, suunata õpetaja tegevust õpilase õpetamisel ja individuaalse arengu toetamisel ning anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

4.2. Hindamise alused ja hindamisest teavitamise kord on sätestatud riiklikes õppekavades ning täpsustatud kord kooli õppekavas. (“Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Orissaare Gümnaasiumis “- www.oris.edu.ee)

4.3. Hindamisest teavitatakse õpilasi ja vanemaid e-kooli ja/või õpilaspäeviku ning hinnetelehtede vahendusel.

5. Õ P I L A S E Õ I G U S E D

5.1.1. asutada koolis ühinguid, klubisid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega, moodustada õpilaste omavalitsust ning osaleda selles;

5.1.2. olla valitud õpilasesindusse;

5.1.3. pöörduda oma õiguste kaitseks lastekaitseametniku või – organisatsiooni poole;

5.1.4. õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral on õpilasel või vanemal õigus pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

5.2. Gümnaasiumiõpilasel on õigus valida oma huvidele ja võimetele vastav õppesuund ja vastavaid õppeaineid koolis õpetatavate valikainete hulgast.

6.1. Väljapaistvate tulemuste eest õppe- või huvitöös tunnustatakse õpilasi järgmiselt:

6.1.1. avalik suuline kiitus;

6.1.2. kiitus õpilaspäevikusse, tunnistusele või õpinguraamatusse ning e-kooli;

6.1.4. direktori avalik kirjalik kiitus või tänu;

6.1.5. pedagoogilise kollektiivi kiitus;

6.1.6. kooli tänukiri;

6.1.7. autasustamine meene või rahalise preemiaga;

6.1.8. osalemine direktori vastuvõtul;

6.1.9. kandmine kooli autahvlile;

6.1.10. kooliastme parima õppuri nimetuse omistamine;

6.1.11. kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustamine;

6.1.12. kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine

6.1.13. kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine;

6.1.14. kandmine kooli auraamatusse.

6.2. Ettepanekuid õpilaste tunnustamiseks võivad teha õpilased, lapsevanemad, koolipidaja, kooli töötajad, koostööpartnerite esindajad.

6.3. Õpilaste tunnustamise otsustab kooli direktsioon või õppenõukogu. Otsuse kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga

7. ÕPILASTE KARISTAMINE MÕJUTUSVAHENDINA

7.1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid. Õpilaste karistamisel lähtutakse konkreetsetest eksimustest või varasemate meetmete mittetulemuslikkusest.

7.2. Kui õpilane ei täida kooli kodukorda, on koolitöötajal õigus nõuda temalt selgitust ja/või selgituskirja kirjutamist. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut.

7.3. Õpilasel ja vanemal võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist avaldada arvamust õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.

7.4. Õpilaste suhtes rakendatavad mõjutusmeetmed:

7.4.1. individuaalne suuline märkus õpilasele;

7.4.2. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, hoiulevõtmine. Hoiulevõetud esemed tagastatakse õpilasele või tema vanemale klassijuhataja/õppealajuhataja poolt üldjuhul päeva lõpus või kokkulepitud ajal;

7.4.3. kirjalik märkus õpilaspäevikus ja/või e-koolis;

7.4.4. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

7.4.5. õpilase käitumise arutamine vanemaga;

7.4.6. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

7.4.7. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest, võistlustest ja väljasõitudest;

7.4.8. käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;

7.4.9. direktori avalik kirjalik märkus, noomitus või vali noomitus;

7.4.10. pedagoogilise kollektiivi märkus;

7.4.11. Õppenõukogu otsusel ajutine õppetöös osalemise keeld, kuid mitte üle 10 päeva poolaastas. Õpilane peab saavutama perioodi lõpuks nõutavad õpitulemused. Õppetöö toimub individuaalse õppekava alusel ning selle täideviimise eest vastutab vanem.

7.4.12. käitumise arutamine pedagoogilises kollektiivis või hoolekogus;

7.4.13. gümnaasiumiõpilase koolist väljaarvamine.

7.5. Õpilase seaduslikku esindajat teavitatakse kirjalikku taasesitlust võimaldavas vormis õpilase suhtes rakendatavatest tugimeetmetest otsuse tegemisele järgneval tööpäeval, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

7.6. Kui kooli juhtkond leiab, et õpilast ei saa mõjutada seadusega ette nähtud tugi- või mõjutusmeetmete rakendamisega ja koostöö vanematega või hooldajaga ei ole andnud oodatud tulemusi, teavitab kool kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat, et kohaldada õpilasele alaealise mõjutusvahendite seaduses ette nähtud meetmeid.

8. KOOLI JÄLGIMIS- JA SALVESTUSSEADMETE KASUTAMISE KORD

8.1. Ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks kasutatakse koolis pilti salvestavat jälgimisseadmestikku.

8.2.Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse üks kuu salvestamise päevast arvates valvekaamerate arvutis.

8.3. Juurdepääsuõigus salvestisele on võrguadministraatoril, direktoril või tema poolt volitatud isikutel.